top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Lees deze gebruiksvoorwaarden van deze site aandachtig door voordat u erop surft. Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Site-editor

L'adret Du Bois 

1435 steengroeve weg

  64520  Sami

Sirene: 50170439900028

contact@adretdubois.com

06 35 41 20 79

https://www.ladretdubois.com/

Website gemaakt via het WIX online platform.

Gebruiksvoorwaarden

De site toegankelijk via de volgende url:  https://www.ladretdubois.com/  wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u deze voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door L'adret Du Bois.
L'adret Du Bois kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van de dienst.

L'adret Du Bois 

1435 steengroeve weg

  64520  Sami

Sirene: 50170439900028

contact@adretdubois.com

06 35 41 20 79

https://www.ladretdubois.com/

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden, weglatingen of hiaten bevatten. Als u een leemte, fout of een schijnbaar defect opmerkt, meld dit dan per e-mail met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, actie, type computer en gebruikte browser, ...).

Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan L'adret Du Bois niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt geleden door de computer van de gebruiker of voor enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.  

Foto's zijn niet contractueel.

De hyperlinks die in het kader van deze website worden opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van L'adret Du Bois vallen.

geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan het hoofdkantoor van L'adret Du Bois afhankelijk is (Tribunal van Bayonne). De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Aangifte bij de CNIL

Sinds 25 mei 2018, de datum van inwerkingtreding van de AVG, hoeven bestanden met persoonsgegevens niet meer te worden aangegeven bij de CNIL.  https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes.  L'adret Du Bois zorgt voor de controle en bescherming van de gegevens die zijn opgeslagen op de beveiligde WIX-server.  

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft tot doel het fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie (EU) te beschermen.

WIX kan bezoekersgegevens op een aantal plaatsen opslaan.
De persoonlijke informatie van uw sitebezoekers kan worden opgeslagen in datacenters in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. WIX maakt gebruik van andere jurisdicties indien nodig voor de correcte levering van de Diensten en/of indien vereist door de wet.

WIX is een wereldwijd bedrijf dat zich houdt aan de wetten van de rechtsgebieden waarin het actief is. De verwerking van klantgebruikersgegevens kan plaatsvinden op het grondgebied van de Europese Unie, Israël of een derde land, grondgebied of een of meer specifieke sectoren in dit derde land, waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het een passend beschermingsniveau biedt (overdracht op basis van een adequaatheidsbesluit).

Certificeringen verkregen door WIX:

WIX voldoet aan PCI DSS (Payment Card Industry) en is Level 1 geaccrediteerd voor service aan verkopers en leveranciers.
WIX is gecontroleerd en gecertificeerd volgens de norm ISO 27001. De ISO 27001-certificering beschrijft de beste praktijken in de sector voor het beheer van beveiligingsrisico's.

WIX is gecontroleerd en gecertificeerd en voldoet aan de norm ISO 27018. De ISO 27018-certificering schetst best practices in de branche voor het omgaan met persoonlijk identificeerbare informatie (PII) in een cloud computing-omgeving.

Wix gebruikt TLS-codering (Transport Layer Security) om uw online financiële transacties te beschermen.

https://support.wix.com/fr/article/s%C3%A9curit%C3%A9-des-information-de-billing-sur-wix-et-conformit%C3%A9-%C3%A0-la -r%C3%A9regulatie-pci

Toegangsrechten

In toepassing van deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die hen persoonlijk betreffen. Dit recht kan worden uitgeoefend per post naar L'adret Du Bois,

1435 steengroeve weg  64520 Sami

of elektronisch naar het volgende e-mailadres:  contact@adretdubois.com
De verzamelde persoonlijke informatie wordt op geen enkele manier toevertrouwd aan derden, behalve voor de mogelijke goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Privacy

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt, behoudens voor de goede uitvoering van de dienst. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op WIX-servers en beschermd door een krachtige antivirus. Deze gegevens betreffen de identiteit, adres, profielfoto('s) en betaalmiddelen van de klant. 

We passen een privacybeleid toe in overeenstemming met de geldende regelgeving, op dezelfde manier als WIX, waarvan u het privacybeleid kunt lezen via de volgende link:  https://fr.wix.com/about/privacy

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van L'adret Du Bois à l uitzondering van handelsmerken , logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.
Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L'adret Du Bois. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.3335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan veroorzaken. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.
Ermeo is op dezelfde manier de eigenaar van de "rechten van databaseproducenten" waarnaar wordt verwezen in Boek III, Titel IV, van het Wetboek van Intellectuele Eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) met betrekking tot auteursrechten en databases. 

Gebruikers en bezoekers van de website kunnen een hyperlink naar deze site plaatsen, maar alleen naar de startpagina, toegankelijk via de volgende URL:  www.  op voorwaarde dat deze link in een nieuw venster opent. In het bijzonder is een link naar een subpagina ("deep link") verboden, evenals het openen van deze site binnen een frame ("framing"), behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van L'adret Du Bois.

Neem voor elk verzoek om autorisatie of informatie contact met ons op via e-mail:  contact@adretdubois.com Specifieke voorwaarden zijn voorzien voor de pers.

Bovendien vereiste de opmaak van deze site het gebruik van externe bronnen waarvoor we de rechten hebben verkregen of waarvan de gebruiksrechten openstaan.

door het WIX-platform.

Gastheer

WIX
Platform voor websitebeheer en creatie
www.wix.com
00 1 415-639-9034

https://support.wix.com/en/

Servicevoorwaarden

Deze site wordt aangeboden in HTML5- en CSS3-talen, voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics raden we u aan moderne browsers te gebruiken zoals Safari, Firefox, Google Chrome,...

Informatie en uitsluiting

L'adret Du Bois zet alle middelen in die haar ter beschikking staan om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet dus zorgen voor de juistheid van de informatie bij Artsen zonder Grenzen en elke wijziging aan de site die hij of zij nuttig acht, melden Adret Du Bois is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade dat kan het gevolg zijn.

Koekjes

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw browsen vast te leggen. Bepaalde delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies.

Hypertekstlinks

De websites van L'adret Du Bois,  kan links aanbieden naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn.

L'adret Du Boisne heeft op geen enkele manier controle over de sites in verband met haar websites. L'adret Du Bois  staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's verbonden aan dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van L'adret Du Bois mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van L'adret Du Bois.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van L'adret Du Bois wil opzetten, is het aan hem om een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek te formuleren in plaats van een hyperlink . L'adret Du Bois behoudt zich het recht voor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen.

Zoeken

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om de gevraagde informatie te vervolledigen op geen enkele manier dat L'adret Du Bois enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die site.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u kiest om te gebruiken niet wordt ontsierd door fouten of zelfs elementen van destructieve aard zoals virussen, trojans, enz....

Verantwoordelijkheid

Er wordt geen enkele andere garantie verleend aan de klant, die de verplichting heeft om zijn behoeften duidelijk te formuleren en de plicht heeft om zichzelf te informeren. Indien de door L'adret Du Bois verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het aan de klant om eventuele controles uit te voeren op de consistentie of aannemelijkheid van de verkregen resultaten. L'adret Du Bois is op geen enkele manier aansprakelijk jegens derden voor het gebruik door de klant van de informatie of het ontbreken daarvan in zijn producten, met inbegrip van een van zijn websites.

Neem contact op

L'adret Du Bois staat tot uw beschikking voor opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het Frans per e-mail schrijven op:  contact@adretdubois.com

bottom of page